PRAVIDLA A PODMÍNKY

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

ÚČASTI NA AKTIVITÁCH SE ZVÍŘATY

 

 • Společnost si vyhrazuje právo měnit harmonogram aktivit podle aktuálních podmínek (počasí, neposlušnost dětí, apod.).
 • Ke zvířatům je zákaz přístupu bez vědomí a asistence ZOOTERAPEUTA. Jakákoli jiná, byť dospělá osoba, NESMÍ nahrazovat ani zastupovat zooterapeuta či asistenta zooterapie (pracovat se zvířaty a klienty zooterapie čili provozovat zooterapii
  a zooaktivity).
 • Všichni, bez rozdílu se řídí a dodržují „Metodiku aktivit se zvířaty“.
 • Aktivity s asistencí zvířat (dále jen zooterapie) probíhají pouze se zvířetem, které je ve fyzické a psychické kondici. Je-li zvíře unaveno, nervózní nebo těkavé, aktivity se ihned ukončí, aby nedošlo k nevhodné reakci.
 • Zooterapeut zná specifické potřeby zvířete a respektuje je i v průběhu zooterapie, dbá na to, aby byly odstraněny stresory - hlučnost, tepelný stres, nevhodné zacházení se zvířetem apod., které by zvířeti práci znepříjemňovaly a odrazovaly ho od ní.
 • Při příchodu respektujeme pokyny zooterapeuta a asistentů, a především pokyn nepřibližovat se ke zvířatům.
 • DODRŽUJEME ústně nebo písemně sdělené bezpečnostní a další podmínky provozu zooterapie.
 • Ke zvířatům můžeme přistupovat jen se svolením zooterapeuta a vždy v jeho doprovodu neboť hrozí nebezpečí úrazu. Respektujeme zákaz vstupování do kotců a výběhů zvířat včetně zákazu jejich krmení.
 • Při práci a zacházení se zvířaty se chováme klidně – neběháme, nekřičíme, zvířata neplašíme a bez souhlasu zooterapeuta ani nekrmíme zvířata pamlsky.
 • Při aktivitě se zvířaty je nezbytně nutné se vhodně vybavit, především obléci – dlouhé kalhoty, (ne šusťákový a reflexní materiál), triko nebo košile s dlouhým rukávem.
 • Při příchodu ke zvířatům je dostatečně a slyšitelně oslovíme, zpravidla k nim přistupujeme z levé strany, nikdy ze zadu - hrozí nebezpečí úrazu.
 • Při zooterapii dodržujeme bezpečnou vzdálenost, při zacházení se zvířaty stojíme tak daleko, abychom nemohli být kousnuti či klovnuti. Ke zvířatům je zákaz přístupu bez vědomí zooterapeuta.
 • Účastníci aktivit musejí mít očkování proti tetanu. U dětí do osmnácti let musí dát souhlas k aktivitě u zvířat, alespoň jeden z rodičů (zákonných zástupců).
 • Účastníci aktivit včetně doprovodu se zavazují respektovat pokyny zooterapeuta.
 • Při práci se zvířaty se NESMÍ žvýkat žvýkačka či jíst nebo telefonovat.
 • Klienti NEMAJÍ během ornitoterapie různé přívěšky, ozdoby, šperky včetně náušnic, hodinky, sponky, gumičky do vlasů apod.
 • Při ornitoterapii může být papoušek příliš hlučný, jeho křik je intenzivní – doporučujeme klientům citlivým na hluk použití špuntů do uší.
 • Nutná je přítomnost místního odpovědného personálu a vzájemná spolupráce se zooterapeutem.
 • V průběhu zooterapie je zaznamenávána video a foto dokumentace.
 • O průběhu zooterapie se vedou záznamy, do kterých se kromě dosažených úspěchů zaznamenávají také okolnosti aktivity, neobvyklé reakce a chování zvířat, apod.

 

Zvířata, se kterými účastníci přijdou do kontaktu, jsou v pravidelné veterinární péči, vybrána
a vedena odborným pracovníkem.

 

 

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA ÚČASTI NA AKTIVITÁCH SE ZVÍŘATY

Závazky a povinnosti související s realizací aktivit s asistencí zvířat

 

 

1. Aktivity s asistencí zvířat v zařízení klienta (objednavatele)

Objednavatel (zařízení, ve kterém jsou aktivity s asistencí zvířat realizovány), dle domluvy si zajistí prostory se stíratelným povrchem podlahy nebo v případě vhodného počasí zahradu.

Během aktivit jsou dodržována základní hygienická pravidla konkrétního zařízení.

 

Nedílnou součástí realizace aktivity s asistencí zvířat je závazek, povinnost Objednatele (zařízení, ve kterém jsou aktivity s asistencí zvířat realizovány) seznámit všechny účastníky (klienty i personál) a jejich zákonné zástupce s „Bezpečnostními pravidly účasti na aktivitách se zvířaty“ a zajistí si souhlas s účastí na těchto aktivitách včetně souhlasu v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s pořizováním, používáním a zveřejněním obrazového či zvukového materiálu (foto, audio a video dokumentace), ať už v podobě hmotné či digitalizované (nehmotné), pro veškeré propagační materiály poskytovatel aktivity s asistencí zvířat, jak v tištěné, tak v elektronické podobě, včetně mediální prezentace Pořizovatele a spolupracujících subjektů. Rovněž souhlas s tím, že fotografie může být změněna, použita jako součást díla souborného nebo může být použita pouze její část a souhlas s tím, aby Pořizovatel poskytl licenční oprávnění k užití fotografií jakýmkoli třetím osobám, a to zejména pro účely vytvoření reklamních a marketingových materiálů Pořizovatele. Objednavatel (klientské zařízení) předloží Pořizovateli písemný souhlas s výše uvedeným. Viz. www.vskh.cz

 

Objednatel (zařízení, ve kterém jsou aktivity s asistencí zvířat realizovány) zodpovídá a zároveň předloží poskytovateli písemné Čestné prohlášení, že účastníci splňují podmínky pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech dle mimořádného opatření vlády České republiky, se kterým byli seznámeni před účastí na hromadných akcích nebo jiných činnostech (aktivity s asistencí zvířat).

 

2. Aktivity s asistencí zvířat v zookoutku v zařízení poskytovatele (pořizovatele)

Návštěvník (účastníci aktivity s asistencí zvířat v zařízení poskytovatele), je povinen před vstupem do zařízení seznámit se a souhlasit s vyvěšenými pravidly, Bezpečnostními pravidly účasti na aktivitách se zvířaty a provozním řádem zařízení a řídit se jimi. Za děti a mládež do 18 let (včetně osob se znevýhodněním, s omezením svéprávnosti či zbavených svéprávnosti) zodpovídají zákonní zástupci či doprovod. Zákonní zástupci či doprovod mají povinnost před vstupem do zařízení seznámit se i doprovázené nesvéprávné návštěvníky se zveřejněnými pravidly, Bezpečnostními pravidly účasti na aktivitách se zvířaty a provozním řádem zařízení, souhlasit s nimi a řídit se jimi.

Za organizovanou skupinu návštěvníků zodpovídá doprovod, tento má povinnost před vstupem do zařízení seznámit se i doprovázené nesvéprávné návštěvníky se zveřejněnými pravidly, Bezpečnostními pravidly účasti na aktivitách se zvířaty a provozním řádem zařízení, souhlasit s nimi a řídit se jimi. Doprovod si zajistí souhlas zákonných zástupců účastníků s účastí na těchto aktivitách včetně souhlasu v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s pořizováním, používáním a zveřejněním obrazového či zvukového materiálu (foto, audio a video dokumentace), ať už v podobě hmotné či digitalizované (nehmotné), pro veškeré propagační materiály poskytovatele aktivit s asistencí zvířat, jak v tištěné, tak v elektronické podobě, včetně mediální prezentace poskytovatele a spolupracujících subjektů. Rovněž souhlas s tím, že fotografie může být změněna, použita jako součást díla souborného nebo může být použita pouze její část a souhlas s tím, aby poskytovatel poskytl licenční oprávnění k užití fotografií jakýmkoli třetím osobám, a to zejména pro účely vytvoření reklamních a marketingových materiálů poskytovatele. Doprovod předloží při návštěvě zařízení poskytovateli písemný souhlas s výše uvedeným, datovaný jmenný seznam účastníků s podpisy zákonných zástupců včetně dozoru a názvu skupiny (školy, zařízení apod.) Viz. www.vskh.cz

 

Návštěvník (účastníci aktivity s asistencí zvířat v zařízení poskytovatele), je povinen splňovat podmínky pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech dle mimořádného opatření vlády České republiky, se kterým byl seznámen před účastí na hromadných akcích nebo jiných činnostech (aktivity s asistencí zvířat). Za děti a mládež do 18 let včetně osob se znevýhodněním, s omezením svéprávnosti či zbavených svéprávnosti zodpovídají zákonní zástupci či jejich doprovod.

 

ÚČASTNÍCI HROMADNÝCH AKCÍ A DALŠÍCH ČINNOSTÍ ORGANIZACE I  AKTIVIT S ASISTENCÍ ZVÍŘAT SE ŘÍDÍ A DODRŽUJÍ AKTUÁLNÍ PRAVIDLA A DOPORUČENÍ MIMOŘÁDNÝCH A OCHRANNÝCH OPATŘENÍ VYHLÁŠENÝCH VLÁDOU ČR.